Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Profilområdet
Inom profilområdet Plats, Händelse, Möte väcks frågeställningar kring samspelet mellan konst och omvärld och de förutsättningar under vilka konstnärer verkar. Fokus ligger på de föränderliga relationer och processer som blir till mellan olika aktörer och deltagare i konstnärliga praktiker och händelser. Här ryms även forskning kring scenografiska och designrelaterade metodiker; liksom undersökningar av händelser och möten i fysiska och mediala rum. Rumslighet, offentlighet, publikmöten och organisation är nyckeltermer, liksom kritisk dialog, samhällelig och kulturell kontext samt former för interaktivitet. Konstarternas samtida utveckling och förgreningar, liksom olika former av påverkan på konstnärlig produktion kopplas samman med de inomkonstnärliga frågeställningar som driver en medvetenhet om meningsskapande, rumslig kommunikation och konstnärlig framställning.

Kontext Profilområdet inbegriper kritiska frågeställningar kring konstens påverkan på omvärlden och vice versa. Här kan konstens, konstnärens och publikens roll i en kulturell och samhällelig kontext undersökas genom en genusmedveten, politisk och normkritisk hållning.

Relation/process Profilområdet skapar förutsättningar för studier av relationerna mellan deltagare i konstnärliga praktiker och händelser och hur dessa relationer förändras. Här kan man forska i vem, vad, eller vilka som skapar konst och vilka slags processer som förändrar relationerna mellan publiken, konstnären och verket/händelsen.

Rumslighet Forskningen kan undersöka hur konsten söker nya fysiska, mediala eller virtuella platser och hur den kan påverkas av och samspela med dessa olika rumsliga förutsättningar.

Organisering Profilområdet undersöker den organisation och kritiska dialog som möjliggör den konstnärliga händelsen inklusive alla de olika parametrar, relationer och processer som krävs för att konstnärlig verksamhet ska utvecklas och förmedlas.

Arbetsuppgifter
I satsningen på den konstnärliga forskningen förväntas professorn vara en drivande kraft i uppbyggnaden av den gemensamma forskningsmiljön och delta i det kontinuerliga arbetet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:

 • Utveckla och etablera profilområdet Plats, händelse, möte
 • Utveckla och medverka i samarbeten och nätverk som stärker profilområdet nationellt och internationellt
 • Initiera, stödja och utveckla forskningsprojekt internt och externt
 • Bidra till att stärka anknytningen mellan forskning och grundutbildning
 • I uppbyggnaden av profilområdet involvera den forskning som redan idag bedrivs inom Stockholms konstnärliga högskola
 • Undervisa och handleda på alla utbildningsnivåer
 • Informera om den forskning som bedrivs vid Stockholms konstnärliga högskola till andra konstnärliga miljöer, personer och organisationer av relevans för lärosätet,
 • Kunna representera Stockholms konstnärliga högskola i sammanhang där forskning lyfts fram
 • Aktivt delta i den konstnärliga forskningen nationellt och internationellt

I anställningen ingår forskningstid enligt överenskommelse.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Konstnärlig skicklighet på professorsnivå innebär att den sökande

 • Är ledande inom sitt ämnesområde
 • Har en aktuell och kontinuerlig verksamhet inom sitt ämnesområde och att kvaliteten på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå
 • Har en både djup och bred kunnighet inom sitt ämnesområde
 • Ska ha visat god förmåga att bygga upp, leda och utveckla sitt ämne
 • Ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handledning
 • Ska ha visat god förmåga att kommunicera kunskap om ämnet

Pedagogisk skicklighet på professorsnivå innebär förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Även andra bidrag till kunskapsutvecklingen är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Utöver professorsbehörighet ska den sökande för att vara behörig till denna anställning ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten samt god förmåga att kunna uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Sökande som inte behärskar svenska förväntas att inom två år ha förvärvat tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna verka i en svenskspråkig undervisningsmiljö.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalitet.

Utöver konstnärlig och pedagogisk skicklighet gäller nedanstående bedömningsgrunder i rangordning:

 • Sökandes plan för hur profilområdet Plats, händelse, möte kan utvecklas såväl nationellt som internationellt
 • Dokumenterad förmåga att utveckla, leda och genomföra konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalitet
 • Dokumenterad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av mycket hög kvalitet på såväl grundnivå som avancerad nivå
 • Dokumenterat mycket god samarbetsförmåga
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning på olika nivåer
 • Förmåga att företräda lärosätet i offentligheten
 • Dokumenterad samverkan med det omgivande samhället
 • Praktisk erfarenhet av genus- och normkritiska perspektiv

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är meriterande. Motsvarande kompetens kan ha förvärvats genom annan utbildning eller genom erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på högskolenivå eller motsvarande.

Om anställningen
Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till tre år med möjlighet till förlängd anställning utan ny utlysning till maximalt tio år. Tillträde hösten 2015 eller enligt överenskommelse.

Stockholms konstnärliga högskola har höga ambitioner när det gäller att ta tillvara olikheter och mångsidig kompetens. Vi välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Om ansökan
Ansökan ska innehålla det material som efterfrågas i ansökningsformuläret. Ansökan ska skrivas på engelska för att underlätta sakkunniggranskning. Meriter kan styrkas med intyg på följande språk: Svenska, engelska, danska eller norska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning till engelska av auktoriserad översättare skickas med.

Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas i tre likadana exemplar till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med referensnummer.

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2015 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2015/377/2.2.1
Kontakt
 • Rolf Hughes, forskningsledare, 08 - 494 00 311
 • Martin Arleskär, personalhandläggare, 08 - 494 00 808
Facklig företrädare
 • Se www.uniarts.se/personalorganisationer
Publicerat 2015-05-27
Sista ansökningsdag 2015-09-03

Tillbaka till lediga jobb